Kultura - definicje

Kultura - definicje

Określenie "kultura" jest pojęciem niezwykle szerokim i obejmuje szereg dziedzin aktywności człowieka. Kultura to zjawiska społeczne i artystyczne; kultura to wytwory materialne i niematerialne; kultura obejmuje między innymi literaturę, sztukę, film.

Określenie "kultura" jest pojęciem niezwykle szerokim i obejmuje szereg dziedzin aktywności człowieka. Kultura to zjawiska społeczne i artystyczne; kultura to wytwory materialne i niematerialne; kultura obejmuje między innymi literaturę, sztukę, film. Generalnie ujmując - Kultura to duchowy i materialny dorobek społeczeństwa, w tym charakterystyczne dla danego społeczeństwa wyuczone wzory postępowania, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone. Przyjrzyjmy się kilku różnym definicjom kultury. Definicje te ujmują kulturę w różnorodny sposób, często zupełnie odmnienny lub też koncentrujący się na innym obszarze życia i ludzkiej aktywności.

 

KULTURA – (z łaciny. cultura – uprawa) to ogół stworzonych przez ludzi wartości naukowych, społecznych, artystycznych i technicznych oraz procesy tworzenia tych wartości. W przeszłości kojarzyło się pojęcie kultury z „ uprawą roli” bądź z „uprawą umysłu”.

 

Kultura, czyli cywilizacja, jest to złożona całość, która obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawa, obyczaje oraz inne zdolności i nawyki nabyte przez ludzi jako członków społeczeństwa (definicja Edwarda Tylora z 1871 roku)

 

Kultura jest to względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi przebiegające według wspólnych dla zbiorowości społecznej wzorów wykształconych i przyswajanych w toku interakcji oraz zawierająca wytwory takich zachowań (Antonina Kłoskowska, Kultura masowa, 1983 PWN oraz Socjologia kultury, 1981 PWN).