ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Wyniki egzaminu gimnazjalnego – metoda sprawdzania

Wyniki egzaminu gimnazjalnego – metoda sprawdzania

Prace egzaminu gimnazjalnego sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów.

Pobierz plik Wydrukuj podsumowanie Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
Duża czcionka Średnia czcionka Mała czcionka

Prace egzaminu gimnazjalnego sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów.


Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:


język polski

historia i wiedza o społeczeństwie

matematyka

przedmioty przyrodnicze

język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.Każdy zdający egzamin gimnazjalny otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.


Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.


Wyniki egzaminu gimnazjalnego są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.