Renesans, najważniejsze nurty epoki, charakterystyka

Renesans, najważniejsze nurty epoki, charakterystyka

Wypracowanie zawiera omówienie przebiegu epoki renesansu. Analizując rozwój nurtu należy omówić główne prądy myślowe: humanizm, antropocentryzm, reformację. To dzięki tym zjawiskom bowiem mógł prężnie rozwijać się nowy światopogląd. Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 342 słów.

Renesans w Polsce, wypracowanie charakterystyka

Renesans w Polsce, wypracowanie charakterystyka

Wypracowanie stanowi omówienie przebiegu epoki renesansu w Polsce. Należy zauważyć, że odrodzenie nazywa się również „złotym wiekiem kultury polskiej”. Wpływ na powstanie tego określenia miał z pewnością fakt wyjątkowych wydarzeń w dziedzinie kultury i sztuki. W tekście podano daty graniczne, tło historyczne, wytłumaczono pojęcie mecenatu. Wypracowanie może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 387 słów.

Reformacja i powstałe w jej wyniku odłamy wyznaniowe

Reformacja i powstałe w jej wyniku odłamy wyznaniowe

Reformacja – to termin określający wydarzenie historyczne jakim były zmiany dotyczące  kościoła katolickiego w XVI wieku, to wielki ruch religijny i narodowy mający na celu reformę instytucji kościoła a także jego doktryn i praktyk. Wypracowanie stanowi prezentację zjawiska reformacji i omówienie powstałych pod jej wpływem nurtów wyznaniowych. Dokładnie opisano: luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, arianie. Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 430 słów.

Renesans – dominujące gatunki literackie

Renesans – dominujące gatunki literackie

Wypracowanie stanowi prezentację gatunków literackich dominujących w epoce renesansu. Ówcześni autorzy tworząc swe dzieła odwoływali się do wzorów poprzednich epok. Stąd należy rozróżnić, które z gatunków są wskrzeszeniem i antyku a które kontynuacją średniowiecza. W poniższym wypracowaniu dokonano rozróżnienia i omówiono: pieśni, treny, fraszki, tragedię, sielankę, dialog, sonety, kroniki, kazania. Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 536 słów.

Wacław Potocki –analiza twórczości.

Wacław Potocki –analiza twórczości.

Wypracowanie zawiera analizę i charakterystykę twórczości Wacława Potockiego. Poeta zatroskany losem kraju oraz kształtem przyszłości często w humorystyczny sposób próbował opisać zauważone problemy i własne obawy, to dlatego jego twórczość zyskała miano sumienia narodu. Morały i pouczenia zawarte przez Wacława Potockiego należy podzielić na: postulaty patriotyczne, pouczenia w kwestiach społecznych, pouczenia o tolerancji wyznaniowej. W poniższym wypracowaniu dokonano analizy następujących wierszy poety: „Pospolite ruszenie”, „Zbytki polskie”, "Nierządem Polska stoi", „Kto mocniejszy, ten lepszy”. Całość poparta cytatami może stanowić również osobne omówienia utworów. Wypracowanie zawiera 559 słów.

Jan Andrzej Morsztyn i Daniela Naborowski – porównanie twórczości

Jan Andrzej Morsztyn i Daniela Naborowski – porównanie twórczości

Wypracowanie zawiera omówienie i porównanie twórczości czołowych przedstawicieli poezji barokowej Daniela Naborowskiego i Jana Andrzeja Morsztyna. Cechą, która z pewnością łączy obydwie te postacie jest specyficzna maniera poetycka, podczas wnikliwej analizy wyłaniają się również znaczące różnice. Aby poprzeć to stwierdzenie w wypracowaniu dokonano analizy następujących utworów „Do Panny”, „Do Trupa”, „Cnota grunt wszystkiemu”, „Krótkość żywota”. Całość zawiera 502 słowa.