Średniowiecze cechy, opis epoki, wypracowanie

Średniowiecze cechy, opis epoki, wypracowanie

Wypracowanie stanowi charakterystykę epoki średniowiecza. Określono czas jej trwania, podano pochodzenie  oraz znaczenie nazwy, wskazano i omówiono wszystkie terminy niezbędne do jej opisu: uniwersalizm, teocentryzm, anonimowość literatury, dwujęzyczność. Każde hasło zostało omówione z osobna stąd całość może stanowić gotową ściągę lub sprawdzian. Wypracowanie zawiera 507 słów.

Średniowiecze- najważniejsze pojęcia, ściąga, wypracowanie

Średniowiecze- najważniejsze pojęcia, ściąga, wypracowanie

Wypracowanie stanowi prezentację najważniejszych haseł związanych bezpośrednio z epoką średniowiecza. Wyjaśniono następujące terminy: pareneza i literatura parenetyczna, wzorce parenetyczne, chansons de geste czyli pieśni o czynach, danse macabre, hagiografia, historiografia, gotyk, wiersz zdaniowo – rymowy. Całość może służyć jako sprawdzian lub gotowa ściąga. Tekst zawiera 438 słów.

Zabytki języka polskiego – podział i rodzaje, wypracowanie

Zabytki języka polskiego – podział i rodzaje, wypracowanie

Wypracowanie stanowi omówienie tematyki zabytków języka polskiego. Zagadnienie omawiane jest w klasach liceum/ technikum w zakresie epoki średniowiecza z tego bowiem okresu pochodzą pierwsze całościowe teksty pisane w języku polskim. Należy jednak zaznaczyć, że zabytki językowe mają o wiele wcześniejszą historię i dzielą się na poszczególne grupy. W tekście dokładnie wyjaśniono wszystkie watki, podano przykłady. Całość może posłużyć jako sprawdzian lub gotowa ściąga. Tekst zawiera 412 słów.

Historyczne procesy fonetyczne języka polskiego, wypracowanie

Historyczne procesy fonetyczne języka polskiego, wypracowanie

Wypracowanie zawiera dokładne omówienie historycznych procesów fonetycznych języka polskiego, które ukształtowały dzisiejszy język. Znajomość poszczególnych zmian jest także niezbędna do właściwego rozumienia tekstów średniowiecznych. W tekście wytłumaczono na czym polegały poszczególne procesy podano stosowne przykłady. Wyjaśniono następujące zagadnienia: palatelizacja spółgłosek tylnojęzycznych, przegłos polski, zanik jerów, jery twarde, jery miękkie, zanik iloczasu, kształtowanie się akcentu, akcent intencjonalny, akcent paroksytoniczny. Całość może posłużyć jako sprawdzian lub gotowa ściąga. Wypracowanie zawiera 321 słów.

Renesans – najwięksi myśliciele epoki

Renesans – najwięksi myśliciele epoki

Wypracowanie  zawiera prezentację najsłynniejszych myślicieli doby renesansu: Erazma z Rotterdamu, Nicolo Machiavellego, Tomasza Morusa. To oni poprzez filozofię i własne dzieła inspirowali rozwój epoki. Głoszone przez nich założenia wyłoniły szereg istotnych terminów aktualnych i stosowanych do dziś. Omawiając tematykę należy wyjaśnić następujące pojęcia w kontekście danego autora: humanizm, antropocentryzm, irenizm, makiawelizm, utopia. W poniższym wypracowaniu wyjaśniono wszystkie wskazane powyżej wątki. Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga, całość zawiera 455 słów.

Renesans – geneza nazwy, ramy czasowe

Renesans – geneza nazwy, ramy czasowe

Wypracowanie zawiera omówienie przebiegu epoki renesansu. Wyjaśniono genezę nazwy, podano ramy czasowe przebiegu nurtu. Omówiono ważne wydarzenia historyczne ówczesnego czasu: odkrycia geograficzne, kształtowanie silnych państw, wynalezienie druku reformację,  to one bowiem miały bezpośredni wpływ na zmianę światopoglądu społeczeństw. Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 435 słów.