Wypracowanie maturalne "Być poetą dawniej i dziś"

Wypracowanie maturalne "Być poetą dawniej i dziś"

Tekst stanowi  wypracowanie/ ćwiczenie maturalne realizujące temat -  Być poetą dawniej i dziś. Przedstawienie postawy artystów wobec własnej twórczości oraz ich opinie na temat znaczenia poezji, dokonano porównując utwory Horacego „Exegi monumentum” I Wisławy Szymborskiej „Wieczór autorski”. Po zapoznaniu się z powyższymi utworami należy bowiem stwierdzić, że postawy poetów zmieniły się na przestrzeni lat. Stosunek do twórczości własnej, jej celu i wartości podlega bowiem silnym wpływom zewnętrznym. Całość zawiera analizy i interpretacje obu utworów poparte cytatami stąd może posłużyć również jako oddzielne prace. Wypracowanie zawiera słów 539.

Rozwój demokracji szlacheckiej – wypracowanie z historii

Rozwój demokracji szlacheckiej – wypracowanie z historii

Polska szlachta stanowiła liczną grupę. Była ona jednak zróżnicowana pod względem majątkowym. Najbogatszą, acz nie najliczniejszą grupę stanowili magnaci, w których posiadaniu znajdowały się prywatne miasta i liczne wioski. Kolejną grupę stanowiła szlachta średnia, która była najliczniejszą grupą. Jej majątek składał się zwykle z jednej lub kilku  wiosek. Osiągali z nich wystarczające dochody, dzięki którym mogli oni kształcić dzieci i brać udział w polityce. Najuboższą grupę szlachecką zwano szaraczkową. Wypracowanie zawiera 710 wyrazów.

Rozwój publicystyki w dobie odrodzenia, wypracowanie

Rozwój publicystyki w dobie odrodzenia, wypracowanie

Wypracowanie zawiera analizę i omówienia znaczenia rozwoju publicystyki w dobie odrodzenia. To jeden z działów piśmiennictwa poświęcony przedstawianiu tematyki aktualnej, to znaczy takiej, która w danym czasie porusza i interesuje społeczeństwo np.: polityka, kultura, obyczaje itp. Najważniejsi przedstawiciele tego działu to  Andrzej Frycz Modrzewski zajmujący się publicystyką społeczną i jego słynne dzieło „O poprawie rzeczpospolitej” oraz Piotr Skarga podejmujący tematykę religijną – „Kazania sejmowe”. W wypracowaniu wyjaśniono termin publicystyka, omówiono dzieła obu autorów, wskazano znaczenie rozwoju działu. Całość zawiera 388 słów.

Obraz wsi w epoce renesansu, wypracowanie

Obraz wsi w epoce renesansu, wypracowanie

Wypracowanie stanowi prezentację renesansowego motywu wsi. Obraz życia na gospodarce stanowił jeden z najchętniej poruszanych tematów przez ówczesnych poetów i pisarzy. Wieś spokojna, wesoła, harmonijna jawiła się jako bajkowa kraina w której gospodarz odnajdywał harmonię żyjąc zgodnie z rytmem natury i zbliżał się do Boga. Rej, Kochanowski czy Szymonowic zgodnie prezentowali podobna wizję, należy jednak zauważyć, że ukazywali również bardziej realistyczny i krytyczny obraz. W wypracowaniu dokładnie ukazano renesansowy obraz wsi. Wskazano najważniejszych autorów na podstawie ich dzieł omówiono tematykę.  Wypracowanie zawiera 440 słów.

Renesans – najwięksi myśliciele epoki

Renesans – najwięksi myśliciele epoki

Wypracowanie  zawiera prezentację najsłynniejszych myślicieli doby renesansu: Erazma z Rotterdamu, Nicolo Machiavellego, Tomasza Morusa. To oni poprzez filozofię i własne dzieła inspirowali rozwój epoki. Głoszone przez nich założenia wyłoniły szereg istotnych terminów aktualnych i stosowanych do dziś. Omawiając tematykę należy wyjaśnić następujące pojęcia w kontekście danego autora: humanizm, antropocentryzm, irenizm, makiawelizm, utopia. W poniższym wypracowaniu wyjaśniono wszystkie wskazane powyżej wątki. Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga, całość zawiera 455 słów.

Renesans – geneza nazwy, ramy czasowe

Renesans – geneza nazwy, ramy czasowe

Wypracowanie zawiera omówienie przebiegu epoki renesansu. Wyjaśniono genezę nazwy, podano ramy czasowe przebiegu nurtu. Omówiono ważne wydarzenia historyczne ówczesnego czasu: odkrycia geograficzne, kształtowanie silnych państw, wynalezienie druku reformację,  to one bowiem miały bezpośredni wpływ na zmianę światopoglądu społeczeństw. Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 435 słów.